HTML tutorial
  • Dobrodošli!

Registar licenci (Portal) čini materijalna i elektronska baza podataka svih licenci koje izdaje nadležni organ državne uprave, organ uprave, upravne organizacije i druge organizacije u vršenju javnih ovlašćenja u Crnoj Gori.

Licencom se smatra i odobrenje, dozvola, saglasnost, potvrda, ovlašćenje ili drugi akt propisan kao uslov za obavljanje privredne djelatnosti.

Portal sadrži uputstvo za podnošenje zahtjeva i propisanu dokumentaciju za izdavanje licenci prema oblastima, sa sljedećim podacima:

1) nazivom licence;

2) privrednom djelatnošću za koju se izdaje licenca;

3) izdavaocem licence;

4) nazivom propisa koji je osnov za izdavanje licence;

5) potrebnom dokumentacijom koju treba priložiti za izdavanje licence;

6) rokom za izdavanje licence;

7) periodom važenja licence;

8) uslovima za produženje važenja licence;

9) postupcima i razlozima za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence;

10) naknadama za izdavanje licence i administrativnim taksama;

11) obrascima za podnošenje zahtjeva za izdavanje licence;

12) podacima o načinu predaje zahtjeva: kontakt osobama, tel/fax–om i e-mail adresama;

13) drugim podacima od značaja za informisanje lica o postupku licenciranja.

Pristup Portalu je slobodan, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka.

Cilj Registra licenci jeste povećanje transparentnosti i smanjenje regulatornog rizika za privredne subjekte, na način što su se sve informacije o biznis licenciranju uključujući prijavne formulare, naknade, dokumente koje je potrebno dostaviti učinile dostupnim i u on-line formi da se mogu preuzeti sa interneta.